Actievoorwaarden – Logo kleur competitie

algemene voorwaarden winactie ‘Logo kleur’

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie ‘Logo Kleur’ in de Google Action van Genius Voice, genaamd: ‘Genius Voice’. Er zal één Google Home Mini (wit) worden verloot onder de deelnemers. Deelname aan deze winactie is mogelijk van 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 18 februari 2019.

Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Genius Voice kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

3 – De winnaar wordt hierover telefonisch geïnformeerd, op het door zijn/haar geleverde telefoonnummer in de Genius Voice Google Action.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Genius Voice gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Genius Voice is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Genius Voice of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Genius Voice niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – Genius Voice is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Genius Voice kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – Genius Voice is bevoegd om de volledige naam & woonplaats van de winnaar te publiceren, onder andere ten behoeve van promotionele doeleinden, op de door haar gekozen (online en/of offline) kanalen.

11. De trekking zal uiterlijk plaatsvinden op 19 februari 2019. Binnen enkele weken na deze datum zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden.

12 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Genius Voice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

13 – Genius Voice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

14 – Genius Voice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

15 – Genius Voice is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

16 – Genius Voice is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Genius Voice daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Genius Voice  op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

17 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

18 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier.